十二时辰对照表口诀拼音,十二时辰对照表图片

(二)五行方位歌jiǎyǐdōngfāngmù,nánhuǒshìbǐngdīng,甲乙东方木,南火是丙丁,wùjǐzhōngyāngtǔ,gēngxīnxīshǔjīn,戊己土,庚辛西属金,rénguǐběifāngshuǐ,wǔhángfāngwèizhēn,壬癸北方水,五行方位真,xiàngwèigèyǒuxù,shǔxìngfènyángyīn。

十二时辰对照表口诀拼音

奇门遁甲干支

天干地支两相会,用于偱环两相配,

年月曰时均如此,自古到今一脉随。

《十天干》歌

(一)属性歌

jiǎ yǐ bǐng dīng wù ,jǐ gēng xīn rén guǐ 。

甲乙丙丁戊,己庚辛壬癸。

tiān gàn gòng shí shù ,yīn yáng gè yǒu wèi 。

天干共十数,各有位。

dān shù jí wéi yáng ,yīn fāng zài ǒu wèi 。

单数即为阳,阴方在偶位。

wǔ yáng lì kè bú lì zhǔ ,zuò shì móu wéi yí xiān háng 。

五阳利客不利主,做事谋为宜先行。

fā bīng zhēng zhàn ān guó bāng ,yuǎn háng qiú cái bì yǒu yíng 。

发兵征战安国邦,远行求财必有赢。

(二)五行方位歌

jiǎ yǐ dōng fāng mù ,nán huǒ shì bǐng dīng ,

甲乙东方木,南火是丙丁,

wù jǐ zhōng yāng tǔ ,gēng xīn xī shǔ jīn ,

戊己土,庚辛西属金,

rén guǐ běi fāng shuǐ ,wǔ háng fāng wèi zhēn ,

壬癸北方水,五行方位真,

xiàng wèi gè yǒu xù ,shǔ xìng fèn yáng yīn 。

相位各有序,属性分阳阴。

(三)四季对应歌

jiǎ yǐ shǔ chūn bǐng dīng xià ,wù yǐ shǔ yú zhǎng xià zhōng ,

甲乙属春丙丁夏,戊已属于长夏中,

jiǎ yǐ shǔ chūn bǐng dīng xià ,wù yǐ shǔ yú zhǎng xià zhōng ,

庚辛属性为金秋,壬癸所属在于冬。

(四)体脏对应歌

jiǎ dǎn yǐ gān bǐng xiǎo cháng ,dīng xīn wù wèi jǐ pí xiāng ,

甲胆乙肝丙小肠,丁心戊胃己脾乡,

gēng shì dà cháng xīn shǔ fèi ,bǎng guāng sān jiāo zài rén fāng ,

庚是大肠辛属肺,三焦在壬方,

ruò wèn shèn shuǐ xīn bāo chù ,èr zhě jiē zài guǐ zhōng cáng 。

若问肾水心包处,二者皆在癸中。

jiǎ tóu yǐ xiàng bǐng jiān qiú ,dīng xiōng wù lèi jǐ fù shōu ,

甲头乙项丙肩求,丁胸戊肋己腹收,

gēng shì mingmenxīn shenque,rén jìng guǐ zú yī shēn zhōu 。

庚是辛为脐,壬胫癸足一身周。

(五)天干所为吉凶歌诀

jiǎ wéi tiān fú háng ēn huì ,yǐ wéi tiān dé fǔ xù wéi ,

甲为天福行恩惠,乙为天德抚恤为,

bǐng shì tiān wēi fā hào lìng ,zhèng qì yī shēn zhāng xióng wěi ;

□‌丙是天威发,正气一身彰雄伟;

dīng wéi tài yīn yí jìng jū ,wù yào chēn zhé tā rén fēi 。

丁为太阴宜静居,勿要嗔谪他人非。

wù zhàn tiān wǔ chuán lǜ lìng ,háng zhū tú lù zhèng fǎ guī ;

戊占天武传,行诛屠戮规;

jǐ shì liù hán zhěng jiù shì ,xiū biān lǐ chéng gù jiāng wéi ;

己是六含整旧事,修边理城固疆围;

十二时辰对照表口诀拼音,十二时辰对照表图片

gēng wéi tiān yù duàn xíng è ,xīn wéi tiān tíng zhì fàn zuì ;

庚为天狱断刑恶,辛为天庭治;

rén shì tiān láo píng sù sòng ,zòng yǒu hǎo shì yě mò wéi ;

壬是天牢平诉讼,纵有好事也莫为;

guǐ wéi tiān cáng kě jī xù ,gèng yí yáng wēi fá zuì kuí 。

癸为可积蓄,更宜扬威罚罪魁。

(六)天干出行应验歌诀

liù jiǎ chū mén zuì jí lì ,jīn mǎ yù táng féng guì rén ;

六甲出门最吉利,金马玉堂逢贵人;

chéng zhe liù yǐ chū mén qù ,tū tóu gōng lì yí zhōng shēn ;

乘着六乙出门去,秃头公吏宜终身;

zhí chí gōng nǔ yù qí shè ,gài wéi shí chéng liù bǐng háng ;

执持遇骑射,盖为时乘六丙行;

十二时辰对照表口诀拼音,十二时辰对照表图片

zhōu guān xiàn yá xiàng yù jiàn ,zhī yīn háng qī zhèng liù dīng ;

州官县衙相遇见,只因行期正六丁;

ruò shì wù jǐ chū mén qù ,liǎng gè fù rén shēn zhe qīng ;

若是戊己出门去,两个身着青;

gēng xīn rén shí zuì wéi è ,dà xiōng wú jí yǒu zāi huò ;

庚辛壬时最为恶,大凶无吉有灾祸;

liù guǐ chū mén féng jiàn jǐ ,duō yù shān lín yǐn nì kè 。

六癸出门逢箭戟,多遇山林隐匿客。

《十二地支》歌

(一) 属性歌

zǐ chǒu yín mǎo chén yǔ sì ,wǔ wèi shēn yǒu xū hé hài ,

子丑寅卯辰与巳,午未申酉戌和亥,

dì zhī gòng yǒu shí èr wèi ,dān yáng ǒu yīn liǎng fèn kāi 。

地支共有十二位,单阳偶阴两分开。

(二)五行方位歌

yín mǎo wéi mù jū dōng fāng ,sì wǔ wéi huǒ jū zhèng nán ,

寅卯为木居东方,巳午为火居正南,

shēn yǒu shǔ jīn wèi zài xī ,hài zǐ shǔ shuǐ zài běi biān ,

申酉属金位在西,亥子属水在北边,

chén xū chǒu wèi jiē shǔ tǔ ,fèn bié jū yú sì wéi piān ,

辰戌丑未皆属土,分别居于四维偏,

chén zài dōng nán xū xī běi ,chǒu zài dōng běi wèi xī nán 。

辰在东南戌西北,丑在东北未西南。

(三) 会局歌

shēn zǐ yǔ chén huì shuǐ jú ,hài mǎo wèi zhě huì mù jú ,

申子与辰会水局,亥卯未者会木局,

yín wǔ hé xū huì huǒ jú ,sì yǒu chǒu zhě huì jīn jú 。

寅午和戌会火局,巳酉丑者会金局。

(四)月建五行四季歌

zhèng yín mǎo èr chūn mù cóng ,sì sì wǔ wǔ xià huǒ lóng ,

正寅卯二春木丛,巳四午五夏火隆,

shēn qī yǒu bā zhàn jīn qiū ,hài shí zǐ shí yī shuǐ dōng 。

申七酉八占金秋,亥十子十一水冬。

tǔ shì sān liù jiǔ shí èr ,chén wèi xū chǒu sì jì zhōng 。

土是三六九十二,辰未戌丑四季中。

(五) 合冲刑害

dì zhī xiàng hé liù duì chéng ,hé zhōng shēng kè yào fèn qīng ,

地支相合六对成,合中生克要分清,

zǐ chǒu mǎo xū hé sì shēn ,xiàng hé zhī zhōng dài kè chōng ;

子丑卯戌和巳申,相合之中带克冲;

yín hài chén yǒu bìng wǔ wèi ,fēi dàn xiàng hé yòu xiàng shēng ,

寅亥辰酉并午未,非但相合又相生,

xiān hǎo hòu huài hé yǒu kè ,hé zhōng dài shēng zǒng shì shùn 。

先好后坏合有克,合中带生总是顺。

xìng tóng wèi fǎn wéi xiàng chōng ,shùn xù zhèng hǎo liù wèi gé ,

性同位反为相冲,顺序正好隔,

zǐ wǔ chǒu wèi yǔ yín shēn ,mǎo yǒu chén xū sì hài kè 。

子午丑未与寅申,卯酉辰戌巳亥克。

dì zhī xiàng xíng hù duì lì ,yǒu shēng yǒu kè gè wéi zhèng ,

地支相刑互对立,有生有克各为政,

dǐng zú zhī shì bú xiàng ràng ,jù tǐ biǎo xiàn yǒu sì xíng :

鼎足之势不相让,具体表现有四形:

zǐ mǎo hù wéi wú lǐ xíng ,duō yǒu fàn guī zāi huò shēng ,

子卯互为无礼刑,多有犯规灾祸生,

zhǔ cóng fǎn mù xià shǔ luàn ,fù zǐ bú hé guān yù huàn ,

主从下属乱,父子不和官遇患,

liù qīn bú shùn huò pò cái ,tài yīn bèi kè fù xiǎo chǎn ;

六亲不顺或破财,太阴被克妇小产;

yín sì shēn yín yī cì xíng ,wú ēn zhī bèi yào rèn qīng ,

寅巳申寅依次刑,无恩之辈要认清,

dé yì bú bào yě bà le ,hái yào jiā hài shī ēn rén ,

得益也罢了,还要加害施恩人,

fán yù cǐ zhě guān huò mín ,wéi rén chù shì xū dāng xīn ,

凡遇此者官或民,为人处事须当心,

yǐ miǎn chū lì fǎn luò lài ,dǎo bèi kǒu shé shāng le shēn ,

以免出力反落赖,倒被口舌伤了身,

wèi hūn nǚ zǐ fáng bú cè ,yǒu yùn zhī rén fáng tāi sǔn ;

未婚女子防不测,有孕之人防胎损;

chǒu wèi xū chǒu yǐ cǐ xíng ,chí shì zhī shí mò qī mín ,

丑未戌丑以此刑,持势之时莫欺民,

hú zuò fēi wéi zhì zāi huò ,tóng shì bú hé shēng yuàn qíng ,

胡作非为致灾祸,同事不和生怨情,

nǚ rén ruò shì yù cǐ zhě ,bì yǔ tā rén yǒu kǒu zhēng ;

女人若是遇此者,必与他人有口争;

chén wǔ yǒu hài zì xiàng xíng ,chù fàn fǎ jì shì bú qīng ,

辰午酉亥自相刑,触纪事不轻,

huò shì lǐ xiǎng yuàn wàng kōng ,àn qì shēng bìng zhòng shāng mìng 。

或是理想愿望空,暗气生病重伤命。

dì zhī xiàng hài wéi zhòng kè ,fèn wéi liù zǔ mò jì cuò ,

地支相害为重克,分为六组莫记错,

zǐ wèi chǒu wǔ hé yín sì ,mǎo chén hài shēn yǒu xū zhě ,

子未丑午和寅巳,卯辰亥申酉戌者,

fán yù cǐ shí xū zì zhì ,qì wàng wú duì huǎng zāi huò ,

凡遇此时须,气旺无对恍灾祸,

zhòng zhě shāng shēn sǔn rén kǒu ,qīng zhě yě dé jié cái wù ,

重者伤身损人口,轻者也得劫财物,

zhòng zhě shāng shēn sǔn rén kǒu ,qīng zhě yě dé jié cái wù ,

为官遭免或远调,婚姻遇到第三者。

《地支 · 生肖 · 时辰》对应歌

èr shí sān diǎn dào yī diǎn ,zǐ shǔ chū méi zài yè jiān ;

二到一点,子鼠出没在夜间;

chǒu niú fǎn zōu xiāo yè cǎo ,dà yuē zǒng zài yī zhì sān ;

丑牛反齺消夜草,大约总在一至三;

sān dào wǔ shí yín hǔ xiōng ,mì shí liè wù xià shān diān ;

三到五时寅虎凶,觅食猎物下山巅;

wǔ zhì qī shí tiān wèi míng ,mǎo tù zhèng zài yuè zhōng háng ;

五至七时天未明,卯兔正在月中行;

chén lóng xiàn shēn qī zhì jiǔ ,hū fēng háng yún jiàng gān lín ;

辰龙现身七至九,呼风行云降甘霖;

jiǔ zhì shí yī sì shé dòng ,qǔ qǔ zhǎn zhǎn chū dòng mén ;

九至十一巳蛇动,曲曲展展出洞门;

wǔ mǎ shí yī dào shí sān ,yīn qì shǐ shēng yáng qì duān ;

午马十一到十三,始生阳气端;

wèi yáng shí sān dào shí wǔ ,cǎo liào shí zú jīng lì huān ;

未羊十三到十五,草料食足精力欢;

shēn hóu shí wǔ dào shí qī ,shān lín zhī zhōng fàng shēng tí ;

申猴十五到十七,山林之中放声啼;

yǒu jī shí qī dào shí jiǔ ,yuè chū zhī jì shàng jià tī ;

酉鸡十七到十九,月出之际上架梯;

shí jiǔ diǎn dào èr shí yī ,xū gǒu shǒu yè máng bú xī ;

十九点到二十一,戌狗守夜忙不息;

èr shí yī zhì èr shí sān ,hài zhū xiāng mián zhèng dǎ hān 。

二十一至二十三,亥猪香眠正打鼾。

《地支 · 身体脏腑》对应歌

zǐ shǔ bǎng guāng shuǐ dào ěr ,chǒu wéi bāo dù jí pí zāng ,

子属水道耳,丑为胞肚及,

yín dǎn fā mò bìng shuāng shǒu ,mǎo shì shí zhǐ nèi gān fāng ,

寅胆发脉并双手,卯是十指内肝方,

chén tǔ wéi pí jiān xiōng yán ,sì miàn chǐ yān xià jiū gāng ,

辰土为脾肩胸炎,巳面齿咽下勼,

wǔ huǒ jīng shén sī yǎn mù ,wèi tǔ wèi wǎn gé jǐ liáng ,

午火精神司眼目,未土胃脘膈脊梁,

shēn jīn dà cháng jīng luò fèi ,yǒu zhōng zhèng shì xiǎo cháng zāng ,

申金大肠经络肺,酉中正是小肠脏,

xū tǔ mìng mén tuǐ zú kē ,hài shuǐ wéi tóu jí shèn náng 。

戌土腿足髁,亥水为头及肾囊。

天干地支之长生化合冲

jiǎ hài yǐ wǔ bǐng wù yín ,gēng sì xīn zǐ jí rén shēn ,

甲亥乙午丙戊寅,庚巳辛子及壬申,

dīng yǐ zài yǒu guǐ zài mǎo ,zhǎng shēng zhī zài cǐ jiān xún ,

丁已在酉癸在卯,长生只在此间寻,

jiǎ jǐ huà tǔ yǐ gèng jīn ,bǐng xīn huà shuǐ mù dīng rén ,

甲己化土乙更金,丙辛化水木丁壬,

wù guǐ xiàng hé huà wéi huǒ ,huà hé shǔ xìng yào jì zhēn 。

戊癸相合化为火,化合属性要记真。

jiǎ gēng yǐ xīn hé bǐng rén ,hái yǒu dīng guǐ yīng rèn qīng ,

甲庚乙辛和丙壬,还有丁癸应认清,

sì duì tiān gàn wéi xiàng chōng ,mò yào hún xiáo xū fèn míng 。

四对天干为相冲,莫要混淆须分明。

以上就是与十二时辰对照表口诀拼音相关内容,是关于十二时辰的分享。看完十二时辰对照表图片后,希望这对大家有所帮助!

(0)
上一篇 2021年11月12日 下午1:29
下一篇 2021年11月12日 下午1:29

相关推荐